Użytkownikiem lokalu jest osoba fizyczna, która partycypuje w kosztach inwestycji. Użytkownik nabywa prawo wykupu od następnego miesiąca, w którym upływa czas użytkowania. Towarzystwo nie wie, czy otrzymywane kwoty musi rozliczyć jako przychód w zakresie CIT.

Według Izby Skarbowej w Łodzi nie ma takiego obowiązku. Przychód powstaje w dacie następujących zdarzeń: wydanie rzeczy, zbycie prawa majątkowego lub wykonanie usługi albo częściowe wykonanie usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Zatem kwota partycypacji w kosztach budowy wpłacona TBS przez użytkownika do czasu sporządzenia umowy na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu na dotychczasowego użytkownika nie ma dla przedsiębiorcy charakteru przysporzenia majątkowego.

Kwota wkładu gotówkowego wniesiona przez użytkownika do czasu sporządzenia umowy na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu nie stanowi przychodu TBS dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Dopiero z dniem zawarcia umowy na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu na dotychczasowego użytkownika otrzymany wkład stanie się przychodem podatkowym TBS.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 kwietnia 2012 r. (nr IPTPB3/423-13/12-5/IR).