Rosnąca liczba skarg na działania organów administracji publicznej może wkrótce zostać zmniejszona w wyniku podniesienia wysokości opłat sądowych.
W 2011 roku do sądów wojewódzkich wpłynęło blisko 70 tys. skarg, natomiast do Naczelnego Sądu Administracyjnego ponad 14,5 tys.
Na ostatnim Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów prezes NSA potwierdził, że wkrótce zaprezentowane zostaną propozycje zmian w przepisach regulujących postępowanie przed sądami administracyjnymi. Do Rady Ministrów ma też trafić projekt zmian dotyczący zasad pobierania wpisu sądowego.
Skargi do sądów na działania organów administracyjnych / DGP
W ocenie Andrzeja Ossowskiego z kancelarii A. Ossowski zwiększenie wysokości wpisów od pism (skarg, zażaleń) kierowanych do sądów administracyjnych może skutkować ograniczeniem konstytucyjnego prawa do sądu. A zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Wprawdzie obywatel może żądać zwolnienia z kosztów procesu ze względu na trudną sytuację życiową, ale nie zawsze takie wnioski zostają przez sądy uwzględniane.
Obecnie zgodnie z przepisami o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, pobiera się wpis stosunkowy, np. w sprawach podatkowych. Wpis taki w postępowaniu, w którym wartość przedmiotu zaskarżenia jest nie wyższa niż 10 tys. zł, wynosi 4 proc. wartości, jednak nie może być niższy niż 100 zł. Natomiast przy wartości zaskarżenia ponad 100 tys. zł wpis wynosi 1 proc. tej wartości, ale nie więcej niż 100 tys. zł.
Natomiast w sprawach, w których nie pobiera się wpisu stosunkowego, uiszcza się wpis stały. Tak jest na przykład w postępowaniach dotyczących koncesji i zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie energetyki, transportu lotniczego, kolejowego i morskiego – wynosi on 10 tys. zł, a w przypadku ochrony osób i mienia – 5 tys. zł. Ponadto wpis stały jest pobierany w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu zobowiązań podatkowych czy budownictwa i architektury i wynosi 500 zł.