Podatnicy mogą starać się o zwolnienie z kosztów sądowego postępowania. Pozytywna ocena wniosku zależy od treści dołączonych dokumentów o dochodach, majątku i stanie rodzinnym wnioskodawcy.

Zwolnienie z kosztów postępowania przed sądem administracyjnym wpisuje się w instytucję prawa pomocy sądowej. Pomoc taką przyznaje sąd stronie w sytuacji, gdy nie ma ona środków na prowadzenie sprawy przed sądem. Pomoc taka może obejmować ubieganie się o zwolnienie z kosztów sądowych – co przede wszystkim obejmuje opłatę za wniesienie skargi do sądu (wpis od skargi) i ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika.

Wpis od skargi dzieli się na wpis stosunkowy oraz wpis stały. Przy wpisie stosunkowym jego wysokość zależy od wartości przedmiotu zaskarżenia. Jest on pobierany w sprawach o należności pieniężne (np. podatki). Przykładowo wpisy w sprawach podatkowych mogą być ustalone na poziomie od 100 zł do 100 tys. zł, w zależności od wartości przedmiotu sporu. W innych sprawach pobiera się wpis stały (np. dotyczących pozwoleń, zezwoleń i koncesji na prowadzenie jakiejś działalności). Takie wpisy kosztują obecnie od 100 zł do 10 tys. zł.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie są możliwości uniknięcia opłat za skargę na organ administracji
W pełnej wersji artykułu:
- Kiedy przyznaje się stronie prawo do pomocy
- Jak złożyć wniosek o zwolnienie z opłat
- Czy podatnik, który ma adwokata, może być zwolniony z opłat
- Czy fakt otrzymywania zasiłku wystarczy do zwolnienia z kosztów
- Czy trzeba podać dochody małżonka, żeby uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych