Rolnik musi uiścić opłatę skarbową za potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii faktur dokumentujących zakup oleju napędowego.
Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 3103/12). Jednym z warunków uzyskania przez producenta rolnego zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego jest złożenie w urzędzie gminy wniosku o zwrot wraz z fakturami lub ich kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem. Poświadczenia dokonuje upoważniony pracownik urzędu, za co pobiera opłatę skarbową w wysokości 5 zł za każdą poświadczoną fakturę. Rolnicy, którzy gromadzą większą liczbę faktur na drobne kwoty, ponoszą w związku z tym znaczne koszty.
Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wydanie zaświadczenia na wniosek. Jako zaświadczenie traktuje się m.in. poświadczenie zgodności kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej.
Poświadczenie to podlega opłacie skarbowej, jeżeli stanowi rezultat działania organu podjętego na wniosek konkretnego podmiotu. Natomiast gdy organ poświadcza kopie dokumentów za zgodność z oryginałem w ramach ciążącego na nim obowiązku, poświadczenie to następuje z urzędu, a zatem nie podlega opłacie.
Resort podkreślił, że zgodnie z przepisami ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006 r. nr 52, poz. 379 z późn. zm.) rolnik ma do wyboru: załączenie oryginałów faktur VAT albo potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii, stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
Potwierdzenie takie poprzedza złożenie wniosku i bezsprzecznie stanowi rezultat działania organu, podjętego na wniosek konkretnego podmiotu. W konsekwencji dokonanie poświadczenia rodzi obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.