Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne nie są podatkami. Jeśli osoba nie uiści opłaty, urząd ściągnie ją z zastosowaniem procedur egzekucji w administracji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekł, że do opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne nie mają zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Jak wyjaśnił sąd, opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne są dochodem budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a nie budżetu państwa. Nie stosuje się wobec nich przepisów dotyczących postępowania podatkowego. Nie wydaje się też decyzji lub postanowienia. Wystarczająca jest faktura z kwotą opłaty.

Do opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne stosuje się natomiast przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że urząd skarbowy może zająć np. rachunek bankowy osoby, która nie uiściła opłaty. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt I SA/Bk 243/11