Projekt zmian w ustawie o VAT zakłada, że obowiązek podatkowy powstaje z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów/ wykonano usługę.
– Jest to zerwanie z obecną zasadą, że obowiązek podatkowy powstaje z momentem wystawienia faktury (nie później niż 7 dni od wydania towaru/ wykonania usługi) – tłumaczy Maria Kukawska, partner w Stone & Feather Tax Advisory.
Ministerstwo w uzasadnieniu do projektu twierdzi, że powiązanie momentu powstania obowiązku podatkowego z momentem fakturowania zgodnie z przepisami dyrektywy może być stosowane na zasadzie wyjątku od reguły, stąd przepis polski wymagał zmiany.
Maria Kukawska zauważa jednak, że obecnie stosowana zasada generalnie odnosi się do wydania towaru/ wykonania usługi. Data wystawienia faktury jest wygodniejszym punktem odnośnym przy ustalaniu momentu powstania obowiązku podatkowego – zdecydowanie łatwiejsze jest monitorowanie dat wystawionych faktur niż dat dostaw, których obiektywne ustalenie może być trudniejsze.
Nowela wprowadza też dookreślenie „usługi częściowej”. Jest to określona część podzielnej w sensie gospodarczym usługi, dla której to części określono zapłatę.

Minister ma prawo wydawać akty wykonawcze do ustawy o VAT

Również w przypadku usług wykonywanych w sposób ciągły projekt przewiduje, że uznaje się je za wykonane z upływem każdego okresu rozliczeniowego. Jeśliby jednak usługi były świadczone przez okres dłuższy niż rok i podatnik postanowiłby, że cała płatność należna jest z dołu na koniec okresu świadczenia, ustawodawca wymaga, by usługi takie uznać za wykonane na koniec roku.
– Analogiczne zasady mają obowiązywać dla dostaw towarów wykonywanych w sposób ciągły – podkreśla Kukawska.

Projekt zmian wprowadza delegację dla ministra finansów do wydania rozporządzenia, w którym może określić specyficzne momenty powstania obowiązku podatkowego

Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego przy dostawach towarów i świadczeniu usług, w projekcie nowelizacji prezentują się wyjątkowo skromnie. Otrzymanie zapłaty ma być momentem powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów w komisie i kilku bardzo specyficznych czynnościach, np. świadczeniu usług związanych z postępowaniami na rzecz sądów, dostawie w trybie przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej. Szczególny moment powstania obowiązku powiązany z wystawieniem faktury dotyczyć ma jedynie dostaw książek oraz gazet i czasopism.
Drobna zmiana ma również dotyczyć zasad rozliczania zaliczek – jej otrzymanie również spowoduje powstanie obowiązku podatkowe, tyle że ma to nastąpić w ostatnim dniu miesiąca, w którym zaliczkę otrzymano.
Etap legislacyjny Projekt nowelizacji ustawy o VAT znajduje się w uzgodnieniach wewnątrzresortowych