Pożyczki, odsetki, prowizje i inne opłaty pobierane w związku z realizacją projektu unijnego nie są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.
Skarżącą była fundacja, która działała na rzecz rozwoju Śląska. Udzielała też pomocy finansowej w formie pożyczek, zapomóg, stypendiów, dotacji. Fundacja zawarła umowę o dofinansowanie jednego z projektów. Na mocy tej umowy dostała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ze środków z dofinansowania mogła udzielać pożyczki małym i średnim przedsiębiorcom. Nie osiągała ona dochodów z tego tytułu. Wszelkie przychody związane z udzielanymi pożyczkami, w tym prowizje, odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki karne, odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym powiększały kapitał funduszu i przeznaczane były np. na kolejne pożyczki. Skarżąca chciała wiedzieć, czy przychody fundacji z udzielonych pożyczek, w tym odsetki umowne i karne, prowizje i opłaty, które powiększą kapitał pożyczkowy funduszu, będą jej przychodem i czy będzie zwolniona z CIT. Zdaniem spółki przychody takie są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.), ponieważ w całości są to środki realizowane w ramach programów unijnych.
Sąd stwierdził, że w stosunku do I transzy dotacji, otrzymanej w 2009 r., skarżąca będzie zwolniona z podatku dochodowego na mocy art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy, ale w stosunku do II transzy, otrzymanej w 2010 r., będzie zwolniona z podatku na postawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o CIT. Zwolnione jednak będą tylko środki, które fundacja otrzymała z Unii Europejskiej.
Ze zwolnienia nie korzystają środki otrzymywane z udzielonych pożyczek, w tym odsetek umownych i karnych, prowizji oraz opłat. Sąd wyjaśnił, że nie przewidują tego przepisy ustawy o CIT. Nie ma więc podstawy prawnej, aby środki z obrotu środkami unijnymi zwolnić z podatku. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Opolu z 15 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Op 55/12