Warunkiem podstawowym umożliwiającym podatnikowi stosowanie fakturowania w formie elektronicznej jest akceptacja przez kontrahenta – odbiorcę faktury. Jakie praktyczne znaczenie ma wymóg uzyskania takiej zgody?
Warunek uzyskania zgody na e-fakturowanie jest jak najbardziej zasadny, gdyż odbiorca faktury musi być w pełni świadomy konsekwencji przesłania faktury w formie elektronicznej. Wiąże się z tym szereg kwestii praktycznych, jak choćby konieczność ustalenia adresu poczty elektronicznej, na który przesłanie faktury będzie równoznaczne z akceptacją jej otrzymania, a także zapewnienie technicznej możliwości przechowywania faktur w formie elektronicznej.
Warunek ten oznacza także, że podatnik musi uzyskać stosowną akceptację od każdego nabywcy, któremu chciałby wystawiać faktury w formie elektronicznej. Rozporządzenie ministra finansów określające zasady i warunki fakturowania elektronicznego nie wprowadza żadnych szczególnych wymogów dotyczących formy i treści takiej akceptacji poza tym, że musi być ona wyrażona na piśmie bądź w formie elektronicznej. Należy przy tym pamiętać, że akceptację należy uzyskać przed rozpoczęciem fakturowania w formie elektronicznej.
Ważne jest także i to, że akceptację na wystawianie (otrzymywanie) faktur elektronicznych nabywca może cofnąć w każdym czasie. Cofnięcie akceptacji również może być dokonane pisemnie bądź w formie elektronicznej. W takim przypadku wystawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej od następnego dnia po dniu, w którym otrzymał powiadomienie od odbiorcy o wycofaniu akceptacji, chyba że strony uzgodnią inny termin utraty przez wystawcę prawa do przesyłania faktur w formie elektronicznej, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
Należy także zaznaczyć, że uzgodnienie wystawiania faktur w formie elektronicznej nie oznacza, że podatnik może wystawiać faktury tylko w tej formie. W takim przypadku podatnik może wystawiać swojemu kontrahentowi faktury zarówno w formie elektronicznej, jak i w formie standardowej.