W ubiegłym roku szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy z obszarów rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna, ukończyło 2564 bezrobotnych i osób poszukujących pracy.
Wynika to z danych przekazanych DGP przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Z tej grupy 1012 osób podjęło pracę w trakcie lub po ukończeniu szkolenia. Oznacza to, że efektywność szkoleń w tym obszarze wyniosła 39,5 proc.
Bożena Diaby, dyrektor biura ministra w resorcie pracy, wskazuje, że warunki uczestnictwa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w szkoleniach określają art. 40 – 43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z poźn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami osoba skierowana może wziąć udział w kursie grupowym organizowanym (kontraktowanym) przez urząd pracy zgodnie z potrzebami rynku pracy. Możliwe jest też odbycie kursu indywidualnego, wskazanego przez bezrobotnego, jeżeli uzasadni jego celowość. Jednak koszt takiego szkolenia w danym roku nie może przekraczać trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia, tj. w 2012 r. – 10 578 (3 x 3526 zł).
Ponadto istnieją ograniczenia co do czasu szkoleń. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy. Natomiast w sytuacjach uzasadnionych programem kursu w danym zawodzie – maksymalnie 12 miesięcy. Również w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 24 miesiące.
Warto pamiętać, że bezrobotnemu uczestnikowi szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe finansowane z Funduszu Pracy. Wynosi ono 120 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie, pod warunkiem że liczba godzin szkolenia obejmuje co najmniej 150 godzin miesięcznie. Gdy wymiar godzin jest niższy, wysokość stypendium ustalana jest proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20 proc. Przy czym zasiłek dla bezrobotnych przez pierwsze trzy miesiące (100 proc.) wynosi obecnie 761,40 zł.
Szkolenie z Funduszu Pracy
Rok Osoby bezrobotne i poszukujące pracy, które ukończyły kurs Proc. uczestników, którzy podjęli pracę w 3 miesiące po ukończonym szkoleniu
  Wszystkich rachunkowości, księgowości, bankowości, ubezpieczeń, analizy inwestycyjnej Wszystkich rachunkowości, księgowości, bankowości, ubezpieczeń, analizy inwestycyjnej
2010 178 502 9731 34,8 proc. 33,6 proc.
2011 54 738* 2564 43,3 proc. 39,5 proc.
* Powodem spadku liczby przeszkolonych było znaczne ograniczenie środków FP na aktywizację bezrobotnych.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej