Osoby dokonujące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas fiskalnych.

– Jeśli podatnicy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu zgodnie z przepisami, mogą otrzymać zwrot części wydatków na nabycie kasy rejestrującej – mówi Andrzej Dmowski, ekspert podatkowy w Russell Bedford Poland.

W przypadku zwrotu ulgi urzędy skarbowe żądają dodatkowo od podatników odsetek za okres od otrzymania ulgi do dnia jej zwrotu

Zwrot wydatków (ulga dla podatników) nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 700 zł i stanowić 90 proc. wartości netto nabytej kasy rejestrującej.

Andrzej Dmowski przypomina, że ulga dotyczy tylko podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotu, a nie podatników kontynuujących działalność, którzy dokonują zakupu nowych kas. Podatnik może skorzystać z ulgi z uwzględnieniem wskazanych limitów zarówno przez odliczenie w deklaracji podatkowej, jak i składając wniosek o zwrot kwoty na wskazany rachunek bankowy.

– Jeśli podatnik skorzystała z ulgi na zakup kasy fiskalnej, to zobowiązany jest do używania tej konkretnej kasy przez okres co najmniej trzech lat – licząc od daty rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży – podpowiada Andrzej Dmowski.

Jeżeli jednak w tym okresie z jakichś przyczyn nie będzie mógł dokonywać ewidencjonowania sprzedaży przy wykorzystaniu tych kas, z tytułu zakupu których uzyskał ulgę, będzie zobowiązany do jej zwrotu – przypadek ten będzie dotyczył zarówno uszkodzenia kasy, jak również kradzieży urządzenia czy jego zniszczenia.

– Przepisy nakładają obowiązek zwrotu uzyskanej ulgi w każdej sytuacji, gdy ma miejsce faktyczne zaprzestanie ewidencjonowania sprzedaży mający trwały nieodwracalny charakter, nawet gdy nie jest zawinione przez podatnika – ostrzega Andrzej Dmowski.

Kolejnym warunkiem, który trzeba spełnić, aby nie zostać pozbawionym prawa do ulgi, jest zgłoszenie kasy rejestrującej do obowiązkowego przeglądu technicznego. Andrzej Dmowski wyjaśnia, że w przypadku skorzystania z serwisu nieautoryzowanego lub niezgłoszenia kasy do przeglądu podatnik będzie zobowiązany do zwrotu środków.

W sytuacji gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej podatnik zaprzestał działalności, nastąpi otwarcie jego likwidacja lub zostanie ogłoszona upadłość – musi też zwrócić otrzymaną ulgę.