Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile nie korzystają ze zwolnienia, zobowiązani są do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanych potocznie kasami fiskalnymi.

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej pod groźbą kary

Niewywiązanie się z tego obowiązku pociąga za sobą negatywne konsekwencje w postaci obciążenia podatnika dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług za okres w którym podatnik nie stosował właściwego urządzenia rejestrującego. Ponadto, w przypadku osób fizycznych, dokonujących transakcji podlegających opodatkowaniu VAT, możliwe jest, iż niezdyscyplinowany przedsiębiorca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za wykroczenie lub nawet przestępstwo skarbowe.

Zakup kasy rejestrującej to nie lada wydatek

Niestety, wyposażenie się w odpowiednie urządzenie to dość kosztowna sprawa. Ceny kas rejestrujących, które zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów muszą być używane w celu rejestrowania kwot sprzedaży, mających wpływ na wysokość zobowiązania względem organu podatkowego, wahają się w granicach 600 – 1 000 zł (ale są też droższe wersje, które kosztują ponad 3 tys. zł). Dla wielu przedsiębiorców to stanowczo za dużo. Dodatkowo sytuacja komplikuje się
w przypadku, gdy koniecznym jest zaopatrzenie się w więcej niż jedną kasę rejestrującą.

Zwrot nawet do 90% poniesionych kosztów

Na szczęście, ustawodawca przewidział dla podatników rozpoczynających ewidencjonowanie za pomocą kasy możliwość częściowej refundacji kosztów zakupu właściwego urządzenia. Mogą oni odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, jednak nie więcej niż 700 zł.Warto również pamiętać o tym, że odliczenie to przysługuje także przedsiębiorcom zwolnionym z VAT, jak również wykonującym wyłącznie czynności zwolnione od tego podatku.