Za niecały miesiąc, 1 maja, minie rok od poszerzenia przez resort finansów grupy podatników, którzy muszą ewidencjonować swoje obroty za pomocą kas fiskalnych. Na szczęście minister finansów określił dość szeroki katalog zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas u podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Warto tu wskazać na trzy rodzaje limitów, przy zachowaniu których kasa rejestrująca nie jest wymagana.

Andrzej Pośniak, doradca podatkowy w CMS Cameron McKenna, zwraca uwagę, że podstawowym kryterium zwolnienia we wszystkich trzech limitach jest wysokość obrotu. Pierwszy limit dotyczy podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w pozycjach 1 – 32 załącznika do rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z kas, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych był wyższy niż 80 proc.

W przypadku podatników, którzy rozpoczęli prowadzenie, działalności przed 2011 r. i kontynuują jej prowadzenie limit ten wynosi 40 tys. zł. Zwolnienie przestaje jednak obowiązywać, jeżeli w 2010 r. obrót podatnika przekroczył 40 tys. zł.

– W przypadku osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności w trakcie 2011 r. lub dopiero planują rozpoczęcie działalności w tym roku, limit ten jest mniejszy i wynosi 20 tys. zł – dodaje Andrzej Pośniak.

W sytuacji przekroczenia tych limitów podatnicy zobowiązani są do wprowadzenia kas rejestrujących. W pierwszym przypadku (limit powyżej 80 proc.) – jak dodaje Andrzej Pośniak – kasę fiskalną należy założyć i zgłosić do urzędu skarbowego w ciągu dwóch miesięcy od końca półrocza, w którym podatnik przekroczył limit. Podatnik również jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej w ciągu dwóch miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 tys. zł.

Inna zaś jest sytuacja, jeśli podatnik korzysta z limitu 20 tys. zł. Wówczas w dniu następnym po przekroczeniu tego limitu podatnik jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Trzeba pamiętać, że podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowana na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez VAT), ale nie więcej niż 700 zł.

Przypadku gdy przedsiębiorca rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione z VAT lub jest podatnikiem zwolnionym z VAT, urząd skarbowy zwraca kwotę zakupu na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Urząd skarbowy musi zwrócić kwotę w ciągu 25 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku przez podatnika.