Podmioty prowadzące działalność w zakresie wydobycia surowców mineralnych będą płacić z tego tytułu podatek. W tym tygodniu projektem przepisów w tym zakresie przyjętym przez Sejm zajmie się Senat.
Zgodnie z założeniami kwota podatku obliczona będzie jako iloczyn ilości wydobytego surowca oraz stawki opodatkowania za tonę (miedź) lub kilogram (srebro) surowca. Przy tym projekt przewiduje zarówno maksymalne, jak i minimalne stawki tych surowców. Danina będzie podlegała wpłacie za okresy miesięczne, do 25. dnia kolejnego miesiąca. Co ważne, podatek nie będzie stanowił kosztu podatkowego. Problem może też powstać przy próbie jego ujęcia w księgach rachunkowych.
Jak twierdzi Maciej Czapiewski, biegły rewident, partner w HLB M2 Audyt, nie ma wątpliwości, że wartość nałożonego podatku powinna być ujmowana jako zobowiązanie w dacie powstania obowiązku podatkowego (czyli wytworzenia koncentratu bądź wydobycia rudy). Co do zasady obciąża ona koszty działalności podatnika, ponieważ podatek nie podlega odliczeniu i nie jest też doliczany do ceny sprzedaży metali lub ich rud, których wydobycie podlega opodatkowaniu.