Podatek od wydobycia niektórych kopalin powinien być ujmowany jako techniczny koszt wytworzenia produktu. Takie stanowisko prezentuje również Ministerstwo Finansów.
W piśmie skierowanym 23 marca 2012 r. do KGHM Polska Miedź SA resort wskazuje, że przy ujęciu tego podatku zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) należy uwzględnić, że podstawę opodatkowania stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie lub w urobku rudy miedzi. Tak jest w przypadku, gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku. Obowiązek podatkowy powstaje w dniu wyprodukowania koncentratu z wydobytego przez podatnika urobku rudy miedzi lub w dniu wydobycia urobku.
Podatnik jest zobowiązany, bez wezwania, do obliczania i wpłacania daniny na rachunek właściwej izby celnej za miesięczne okresy rozliczeniowe. Należy to uczynić w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.,

1,8 mld zł ma wpłynąć do budżetu w 2012 roku z tytułu podatku od kopalin

Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów wyjaśnia, że ze względu na to, iż podatek uzależniony jest od ilości miedzi oraz srebra zawartej w wyprodukowanym koncentracie lub w urobku rudy miedzi, powinien zostać uznany za element kosztu wytworzenia produktu. Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości koszt wytworzenia produktu obejmuje m.in. koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny.
W konsekwencji – według Ministerstwa Finansów – podatek od kopalin należałoby ewidencjonować w jednostkach stosujących przepisy ustawy o rachunkowości – jako koszt wytworzenia produktu.