Przedsiębiorcy rozliczający drobną działalność w formie karty podatkowej tak jak inne firmy mają prawo do jej zawieszenia. Monika Jasińska, ekspert podatkowy w KPMG, tłumaczy, że jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się opłacać podatek dochodowy w formie karty, to kwota podatku nie jest uzależniona od wysokości osiąganego dochodu. Ma stałą wysokość określoną w decyzji naczelnika urzędu skarbowego.
– Mimo to podatnik ma nadal możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – mówi Monika Jasińska.
W takiej sytuacji nie pobiera się podatku w formie karty podatkowej za cały okres zawieszenia w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia (art. 34 ust. 3 ustawy o podatku zryczałtowanym, Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.), co w praktyce może skutkować brakiem podatku do zapłaty za okres zawieszenia.
– W czasie zawieszenia podatnik powinien samodzielnie obliczyć wysokość należnego zryczałtowanego podatku dochodowego, dokonując jego obniżenia – wyjaśnia Monika Jasińska.
Dodaje, że niezależnie od liczby dni w miesiącu, obniżenie podatku za miesiąc nie może przekroczyć kwoty miesięcznej należności wynikającej z decyzji urzędu skarbowego na dany rok.