W okresie zawieszenia działalności gospodarczej można ponosić wydatki związane z jej utrzymaniem. Zostaną one rozliczone po wznowieniu biznesu.
Dłuższe wakacyjne wyjazdy bądź charakter prowadzonej działalności zmuszają część przedsiębiorców do zawieszenia na lato aktywności gospodarczej. Trudno w tym okresie uniknąć ponoszenia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem firmy.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) zakazuje wprawdzie zawieszonym przedsiębiorcom osiągania przychodów na skutek wykonywania czynności, które wchodzą w zakres wykonywania bieżącej działalności.

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić firmę

– Dopuszcza jednak podejmowanie wszelkich działań niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów – podkreśla Marzena Rączkiewicz, ekspert z Roedl & Partner.
Dotyczy to w szczególności kontynuacji umów mających charakter ciągły. Z tego względu, że zawieszenie działalności gospodarczej jest zdarzeniem przejściowym, czynnością niezbędną do zabezpieczenia źródła przychodów będzie np. opłacanie wydatków na utrzymanie lokalu, w którym podatnik ma siedzibę.
– Zatem generowane w okresie zawieszenia wydatki na opłaty czynszu będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodów – potwierdza Marzena Rączkiewicz.
Do kosztów podatkowych można zaliczyć opłaty z tytułu użytkowania wieczystego czy też podatek od nieruchomości.
– Wydatkami niezbędnymi dla utrzymania źródła przychodów będą również opłaty bankowe, opłaty za abonament telefoniczny telefonu stacjonarnego czy komórkowego, serwis informatyczny, o ile odpowiednie umowy zostały zawarte przed dniem zawieszenia działalności – wylicza ekspert Roedl & Partner.

Okres nieprowadzenia działalności gospodarczej może wynosić od 30 dni do 24 miesięcy

W okresie zawieszenia działalności nie trzeba opłacać zaliczek na podatek dochodowy, ale należy rozliczyć się ze wszelkich należności otrzymanych w okresie zawieszenia.
– Po wznowieniu działalności podatnicy powracają do ustalenia dochodu, uwzględniającego koszty uzyskania przychodów powstałe w okresie zawieszenia i obliczenia zaliczki na podatek dochodowy według zasad obowiązujących przed zawieszeniem – wyjaśnia Marzena Rączkiewicz.
Zawieszenie firmy oznacza utratę prawa do amortyzacji składników majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, a tym samym utratę prawa do zaliczenia odpisów w koszty uzyskania przychodów. Po wznowieniu działalności można kontynuować rozpoczętą amortyzację.