W 2011 roku spółka wypłaciła dywidendę. Jeden ze wspólników jest osobą zagraniczną. Jakie deklaracje sporządzić w związku z wypłatą dywidendy?
W przypadku pobrania podatku od dywidendy wypłaconej podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd na terytorium Polski płatnik powinien sporządzić i przekazać mu informację CIT-7 w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał podatek. Dodatkowo do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnik powinien sporządzić deklarację zbiorczą CIT-6R.
W przypadku nierezydenta płatnik powinien natomiast wypełnić informację IFT-2R w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym pobrał podatek. Dodatkowo do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnik powinien złożyć do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych deklarację CIT-10Z.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 1, ust. 3, ust. 3a, art. 26a ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.)
Wojciech Majkowski, doradca podatkowy w KPMG