Nieopodatkowana jest dywidenda dla spółki z innego kraju UE lub EOG, posiadającej nie mniej niż 10 proc. udziałów w polskiej spółce wypłacającej. Czy dotyczy to też spółki, która uległa wcześniej połączeniu, podziałowi lub przekształceniu?
Przepisy Ordynacji podatkowej wskazują, że spółka kapitałowa powstała w wyniku połączenia wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek. Podobnie jest w przypadku przekształcenia – spółka przekształcana wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Przepisy te formułują zasadę sukcesji generalnej. Oznacza to, że jeśli jakieś prawo przysługiwało spółce, która uległa połączeniu lub przekształceniu, prawo to będzie przysługiwało również spółce powstałej z połączenia lub przekształconej. W przypadku spółki powstałej w wyniku podziału sukcesja obejmuje natomiast prawa i obowiązki, pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału składnikami majątku. Pod warunkiem że majątek przejmowany na skutek podziału (a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
Spółka, której przysługuje zwolnienie z podatku od dywidendy, powinna więc zachować je po połączeniu lub przekształceniu. Spółka planująca podział powinna natomiast upewnić się, że spółki powstałe w jego wyniku obejmą majątek stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
Sądy administracyjne kilkakrotnie potwierdzały taką interpretację przepisów ustawy o CIT i Ordynacji podatkowej (m.in. WSA w Warszawie w wyroku z 29 czerwca 2011 r.; sygn. akt III SA/Wa 2918/10 lub WSA w Lublinie w wyroku z 15 czerwca 2012 r.; sygn. akt I SA/Lu 349/12).
Należy jednak zachować ostrożność, gdyż wskazane wyroki świadczą o tym, że organy podatkowe wciąż próbują podważać prawo do zwolnienia z podatku od dywidendy podmiotów, które otrzymały je na mocy sukcesji.