Spółdzielnia na podstawie regulaminu wewnętrznego swoim członkom będącym w trudnej sytuacji materialnej udziela sporadyczne zapomogi, umarzając część opłaty za lokal łączne z odsetkami. Jednocześnie osobie, której udzielono zapomogi, wystawiana jest informacja PIT-8C.
Prawidłowość działań spółdzielni potwierdziła Izba Skarbowa w Warszawie. Z wyjaśnień urzędników wynika, że korzyści, jakie osiąga dłużnik z tytułu umorzenia części opłat za lokal wraz z odsetkami, stanowią dla niego realne przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W efekcie zwolnienia dłużnika z całości lub części długu występuje u niego trwały przyrost majątku. Umorzenie zobowiązania oznacza zmniejszenie lub zlikwidowanie zobowiązania pieniężnego, skutkiem czego jest wystąpienie po stronie dłużnika określonej korzyści.
Umorzenie przez wierzyciela (spółdzielnię) zobowiązania osobom fizycznym posiadającym tytuł do lokalu jest co do zasady tożsame ze spełnieniem na ich rzecz nieodpłatnego świadczenia. Wobec tego umorzone kwoty będą stanowić dla tych osób przychód z innych źródeł.
Oznacza to, że spółdzielnia jako płatnik jest zobowiązana sporządzić informację PIT-8C i do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu dla podatnika.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 lutego 2012 r. (nr IPPB4/415-853/11-4/JK).