Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. Kwoty świadczeń rodzinnych podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy.

Podatnikowi zostały umorzone takie nienależnie pobrane świadczenia rodzinne łącznie z odsetkami.

Czy przychody z tytułu umorzonych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (w tym odsetki) otrzymane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Nie. Według Ministerstwa Finansów umorzona na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

W takim przypadku takie świadczenia korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nie podlegają opodatkowaniu. Na podstawie tego przepisu wolne od podatku dochodowego są  świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe.

Podstawa prawna

Art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).