Według Ministerstwa Finansów podatnik ma taką możliwość. Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

● w chwili nabycia posiadają obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – lub mają miejsce zamieszkania na terytorium RP albo na terytorium takiego państwa;

● nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi, przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

● nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub do dyspozycji spółdzielni w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

● nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi, rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

● będą zamieszkiwać, będąc zameldowanymi na pobyt stały, w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez 5 lat.

Według MF przepis określający warunki, jakie musi spełnić nabywca, aby mógł skorzystać z ulgi, stanowi, że podatnik nie może być właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Skoro normodawca posłużył się w tym przepisie pojęciem „właściciel” – mając na względzie zasadę, że przepisy dotyczące stosowania ulg i zwolnień powinny być interpretowane ściśle, tj. zgodnie z ich literalnym brzmieniem – należy stwierdzić, że możliwości skorzystania z ulgi nie zostali pozbawieni nabywcy, którzy są współwłaścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Podstawa prawna

Art. 16 ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.).