Loterie fantowe, gry bingo i loterie promocyjne są urządzane na podstawie zezwolenia udzielonego przez dyrektora izby celnej.
Gmina, która zamierza organizować gry losowe, musi spełnić warunki określone w ustawie o grach hazardowych.
Oznacza to, że jeżeli dowolna jednostka samorządu terytorialnego ma zamiar zorganizować loterie, której wartość puli nagród przekracza 3560,83 zł, powinna uzyskać w urzędzie celnym stosowne zezwolenie.

Zwolnienie gminy z tych obowiązków jest złamaniem konstytucyjnej zasady równości wobec prawa i może powodować odpowiedzialność karną i karną skarbową.

Gmina w Dzierżoniowie zorganizowała imprezę masową, której celem było tworzenie dobrych warunków i przyjaznego klimatu dla promocji biznesu. W ramach imprezy organizowane były konkursy.
Jeden z nich miał zachęcać do odwiedzania prezentacji i był przeprowadzony w dwóch etapach.
Pierwszy etap polegał na zakupie bonu sponsorskiego i oddaniu głosu na konkretnego wystawcę.
Głos oddawało się przez złożenie go na wybranym przez siebie stoisku. Wystawca, który otrzymał najwięcej kuponów, otrzymał nagrodę w postaci statuetki.
Drugi etap polegał na wylosowaniu spośród głosującej publiczności, osoby, która otrzyma samochód osobowy.
Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie niedopełnienia przez burmistrza Dzierżoniowa obowiązków polegającego na zorganizowaniu gry hazardowej bez zezwolenia.
Zdaniem prokuratury ustawa z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) dotyczy tylko podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach, a nie gmin. W związku z tym, że gmina takiej działalności nie prowadzi, to nie podlega przepisom ustawy.
Grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin.
– Zdecydowanie w przypadku wspomnianego konkursu zorganizowanego przez gminę mamy do czynienia z przypadkiem, bo o tym, kto otrzymał samochód, decydowało losowanie, a nie indywidualne cechy uczestnika – tłumaczy dr Tomasz Karaś, radca prawny w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.
Nie zmienia tego fakt, że aby wziąć udział w losowaniu, uczestnik musi zagłosować.
– Loterie fantowe, gry bingo fantowe i loterie promocyjne mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, przez osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej – przypomina Elżbieta Paściak, starszy specjalista z Izby Celnej w Warszawie.
Zgodnie z art. 33 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina posiada osobowość prawną.
Elżbieta Paściak dodaje, że przepisy ustawy o grach hazardowych nie przewidują wyłączeń w zakresie podmiotów (w tym jednostek samorządu terytorialnego), które powinny posiadać stosowne zezwolenia.

DGP przypomina
Pracownicy gminy, którzy organizują loterie fantowe bez zezwolenia, mogą zostać ukarani
Na podstawie art. 58 kodeksu karnego skarbowego kara grzywny wynosi do 240 stawek dziennych lub na podstawie art. 231 par. 1 kodeksu karnego – pozbawienie wolności do 3 lat