Zabezpieczenie na majątku w przypadku groźby niewykonania zobowiązania podatkowego grozi utratą płynności finansowej. Warto więc zaskarżyć taką decyzję do sądu.
Organy podatkowe mają prawo do zabezpieczenia na majątku spółki, a więc np. zajęcia nieruchomości lub zablokowania konta bankowego, pod warunkiem że zachodziła uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania podatkowego. Jak wynika z najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych, organy podatkowe nie mogą w każdym przypadku zabezpieczyć się na majątku podatnika.
W wyroku z 27 stycznia 2012 r. (sygn. akt I SA/Łd 1181/11) WSA w Łodzi stwierdził, że zbyt ogólnikowa ocena okoliczności faktycznych sprawy nie pozwala na zastosowanie zabezpieczenia. W omawianej sprawie organ uznał jedynie, że zgromadzony materiał dowodowy pozwala na dokonanie zabezpieczenia. Nie podał okoliczności faktycznych, które dowodziły, że spółka nie wykona zobowiązania podatkowego, a więc nie zapłaci podatku. Jak wskazał WSA w Gdańsku w wyroku z 10 stycznia 2012 r. (sygn. akt I SA/Gd 964/11), zabezpieczenia nie można też uzasadnić tym, że spółka nie zapłaciła w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z deklaracji.