O podjęciu przez organ czynności mających na celu zarządzenie zabezpieczenia na majątku powinien być poinformowany podatnik, a nie pełnomocnik.
Organy podatkowe w postępowaniu podatkowym mogą dokonywać zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na majątku przedsiębiorców czy osób prywatnych. Mogą skorzystać z tej procedury, jeśli zachodzi uzasadniona obawa, że podatnik nie uiści należności, a w szczególności gdy podatnik trwale nie płaci podatków lub zbywa majątek, co może utrudnić lub udaremnić egzekucję. Zabezpieczenie dokonywane jest w trybie, który określa ustawa z 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). Zajęcie zabezpieczające przekształca się w zajęcie egzekucyjne z dniem wystawienia tytułu wykonawczego, pod warunkiem że nastąpiło nie później niż przed upływem 2 miesięcy od dnia doręczenia ostatecznej decyzji lub innego orzeczenia podlegającego wykonaniu w sprawie, w której dokonano zabezpieczenia bądź doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności.
W sporze z fiskusem podatnicy często kwestionują jednak prawidłowość przeprowadzonego zabezpieczenia. W skargach do sądów powołują się na to, że pisma o zarządzeniu zabezpieczenia nie zostały dostarczone do ich pełnomocników ustanowionych w postępowaniu, a tym samym nie mogą być skuteczne.