W zeszłym tygodniu posłowie odrzucili w pierwszym czytaniu projekt PiS dotyczący podatku bankowego, ale w Sejmie jest już kolejny projekt podobnego rozwiązania.
Swoją propozycję w sprawie opodatkowania niektórych instytucji finansowych złożył SLD. Klub proponuje podatek o stawce 0,25 proc. W przypadku PiS było to 0,39 proc. Ponadto według rozwiązania lewicy, nowy podatek miałby obowiązywać w okresie trzech lat, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. Projektodawcy uzasadniają, że w celu uzyskania dodatkowych przychodów budżetowych wskazane jest opodatkowanie instytucji finansowych, a nie kolejne podwyżki VAT obciążające najuboższych konsumentów.
Podatek miałby objąć m.in. banki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, fundusze inwestycyjne. Zdaniem dr. Krzysztofa Biernackiego, doradcy podatkowego prowadzącego Kancelarię Initium, uzasadnienia wymaga, dlaczego podatkiem nie zostały objęte tzw. SKOK-i, które obecnie posiadają istotny udział w świadczeniu usług finansowych w Polsce.
– Kontrowersyjnym rozwiązaniem, w kontekście struktury właścicielskiej sektora bankowego i ubezpieczeniowego w Polsce, jest także zaproponowana w projekcie ulga – komentuje nasz rozmówca.
Zakłada ona, że zwalnia się z podatku banki, które cały zysk za rok obrachunkowy przeznaczą na zwiększenie funduszy własnych. Można by z niej więc korzystać, pozostawiając cały wypracowany zysk w instytucji finansowej, podczas gdy chociażby jego częściowa wypłata prowadzić będzie do obowiązku zapłaty podatku.
– Podatek ten stałby się swoistą sankcją przy realizacji zysku przez udziałowców, a nie obciążeniem publicznoprawnym – komentuje nasz rozmówca.
Uważa, że w praktyce mogłoby to prowadzić do nasilenia alternatywnych form transferu środków z instytucji finansowych do ich właścicieli oraz pogłębieniu nierówności w opodatkowaniu całości sektora finansowego w Polsce.
Ekspert wskazuje również na odległy termin płatności podatku. Powinien on być płatny w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok. Zatwierdzenie to zgodnie z odrębnymi przepisami następuje do czerwca roku kolejnego, a zatem 2014.
– Tym samym pierwsze wpłaty mogłyby się pojawić dopiero za dwa i pół roku – mówi Krzysztof Biernacki.
Zdaniem eksperta konieczne jest przeprowadzenie szerszych konsultacji związanych z formą opodatkowania sektora usług finansowych.
Projekt ustawy zakłada zwolnienie z podatku
Skorzystają z niego te banki, które zysk będą przeznaczały na zwiększenie funduszy własnych. W związku ze zwolnieniem trudno jest określić wysokość wpływów z opodatkowania instytucji finansowych, nie mniej wartość tych wpływów SLD szacuje na ok. 2 mld zł rocznie
Zapłata podatku nie wpłynie na koszty

Projektowany podatek bankowy nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu ani nie będzie mógł wpływać na obniżenie podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych

Etap legislacyjny: Projekt SLD został skierowany do Biura Analiz Sejmowych