Ponadto, metryka sprawy powinna być prowadzona oddzielnie dla każdego postępowania, np. postępowania w I instancji, odwoławczego czy w trybach nadzwyczajnych. W metryce sprawy mają znaleźć się wszystkie czynności podejmowane w postępowaniu podatkowym, z wyłączeniem czynności technicznych, np. drukowanie dokumentu, przygotowanie do wysłania, kopertowanie.

Aby urzędnicy skarbowi mogli zrealizować te wytyczne, minister finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy. Wynika z niego, że metrykę będzie prowadzić osoba przydzielona do załatwiania danej sprawy. Gdy metryka będzie prowadzona w formie elektronicznej, urzędnik będzie ją drukował w razie potrzeby lub po podjęciu ostatniej czynności w sprawie. Wtedy metryka będzie dołączana do akt.

W metryce znajdą się takie dane, jak: rodzaj czynności podjętej przez osobę prowadzącą sprawę; imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby, która podjęła czynność w postępowaniu podatkowym; datę podjętej czynności; rodzaj, datę i numer dokumentu określającego podjętą czynność; imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby prowadzącej sprawę, z podaniem okresu prowadzenia sprawy.

Rozporządzenie ma wejść w życie 7 marca 2012 r.

Etap legislacyjny: Projekt rozporządzenia ministra finansów przekazany do konsultacji zewnętrznych