Obowiązki właścicieli samochodów ciężarowych, naczep, przyczep i autobusów, a także właścicieli firmowych nieruchomości (gruntów, budynków i budowli) regulują przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn.zm.).

Na właścicieli ciężarówek ustawa nakłada obowiązek złożenia w terminie do 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy. Trzeba ją sporządzić na formularzu DT-1. Jego wzór na 2012 r. minister finansów określił w rozporządzeniu z 23 grudnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 293, poz. 1731).

Termin dotyczy wyłącznie podatników, którzy składają deklarację po raz drugi. Osoby, które nabyły środki transportowe w ciągu roku, mają obowiązek złożyć deklarację DT-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, a więc od dnia nabycia.

Wyjaśnijmy też, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku.

Do 15 lutego swoje obowiązki muszą wypełnić również firmy, które są właścicielami nieruchomości. Zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych muszą zapłacić ratę podatku. Dotyczy to jednak przedsiębiorców, którzy złożyli już deklaracje na podatek od nieruchomości (mieli na to czas do 31 styczna tego roku). Podatnicy, którzy ostatnio nabyli grunty, budynki lub budowle, muszą natomiast złożyć deklarację w ciągu 14 dni od nabycia nieruchomości oraz w tym terminie zapłacić również pierwszą ratę podatku.