Reorganizacja struktury organizacyjnej urzędów kontroli skarbowej ma na celu dostosowanie struktur kontroli skarbowej do potencjału gospodarczego województw mazowieckiego i świętokrzyskiego.
Takich wyjaśnień udzieliło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie przyczyn likwidacji zamiejscowego wydziału urzędu kontroli skarbowej w Radomiu (nr 744). Według MF jest to element procesu przekształceń mających na celu skuteczniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi. Przy wyborze tej koncepcji uwzględniono w szczególności stan własności nieruchomości, w których znajdują się siedziby wydziałów zamiejscowych, charakter umów cywilnoprawnych zawartych z podmiotami zewnętrznymi oraz termin ich obowiązywania, a także osiągnięte wyniki. Ministerstwo prowadzi też prace mające na celu zmianę rozporządzenia z 29 listopada 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej.
Rozwiązanie przedstawione w projekcie nowelizacji zakłada wyłączenie z terytorialnego zasięgu działania dyrektora UKS w Warszawie terenów znajdujących się w południowej części województwa mazowieckiego, tj. powiatów lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego oraz miasta na prawach powiatu Radom. Na tych terenach organem właściwym stałby się dyrektor UKS w Kielcach.