Przedsiębiorca wypłacił pracownikom tzw. trzynastki.

– Czy można te wypłaty uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu – pyta pani Marta z sopockiej firmy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje koszt jako koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodów albo zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

Izabela Szymkuć, ekspert z Instytutu Studiów Podatkowych, zwraca uwagę, że wynagrodzenie jest kosztem pracodawcy w miesiącu, za który jest należne, pod warunkiem że zostanie przekazane lub pozostawione do dyspozycji pracownikowi w terminie określonym przepisami prawa pracy lub terminem w umowie o pracę.

– Nie jesteśmy jednak w stanie powiązać przychodu z konkretnym miesiącem roku, za który jest wypłacana trzynastka – zauważa Izabela Szymkuć.

Nasza rozmówczyni i dodaje, że ustawa przewiduje, że niewypłacenie lub niedokonanie wypłat, świadczeń lub innych należności z tytułu wynagrodzenia nie może zostać uznane za koszt.

– Skoro niewypłacenie innych należności nie może być uznane za koszt, to wydaje się słuszna interpretacja przewidująca uznanie wypłaconych innych należności, w tym trzynastki, za koszt uzyskania przychodu – ocenia Izabela Szymkuć.

Ekspert uznaje także, że trzynastka jest kosztem w momencie poniesienia, czyli w dacie faktycznej wypłaty pracownikowi. Izabela Szymkuć zaznacza, że przepis szczególny zakłada, że w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Społecznych od nagród i premii (a za takie świadczenie uznaje się trzynastkę) po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, nie może być uznana za koszt uzyskania przychodu.

Podstawa prawna

Art. 22, 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).