Podatnik może odwoływać się od zajęcia rachunku bankowego dopiero po czynnościach wykonanych w postępowaniu egzekucyjnym.
Z analizy orzecznictwa WSA wynika, że na zastosowane środki egzekucyjne podatnicy mogą reagować dopiero po fakcie.
Najczęściej podatnicy skarżą się na postępowania, które następują po zajęciu rachunku bankowego. Jak wskazał WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 15 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Go 1014/11, nieprawomocny), w takim przypadku procedura określona w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) nakazuje, aby organ egzekucyjny najpierw skierował wniosek do banku o zajęcie rachunku, a dopiero potem do podatnika, czyli dłużnika. Sąd wskazał, że tylko dzięki takiej kolejności działań postępowanie może być skuteczne. Gdyby organ musiał zawiadamiać równocześnie bank i podatnika, to ten ostatni szybko podjąłby gotówkę z banku, a więc nie udałoby się wyegzekwować należności.
Skarżący może natomiast zarzucić organowi naruszenie zasad postępowania lub niedopuszczalność egzekucji w terminie 7 dni od doręczenia tytułu wykonawczego.
Organ podatkowy może również przedłużać zajęcie rachunku bankowego. WSA w Łodzi w wyroku z 21 grudnia 2011 r. (sygn. akt III SA/Łd 1043/11, nieprawomocny) wyjaśnił, że wierzyciel (np. naczelnik urzędu skarbowego) może przedłużyć okres zabezpieczenia należności, ale musi jeszcze w trakcie trwania zabezpieczenia złożyć stosowny wniosek oraz muszą istnieć uzasadnione powody, które uniemożliwiają wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Sąd dodał, że termin zabezpieczenia należności pieniężnych może być przedłużony wielokrotnie. Ponadto zgodnie z art. 159 par. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji można uchylić zabezpieczenie należności pieniężnej, pod warunkiem że nie udało się zgłosić wniosku o wszczęcie tego postępowania w terminie 30 dni od dnia dokonania zabezpieczenia.
Sądy zwracają też uwagę, jakie obowiązki ma dłużnik, czyli podatnik. WSA w Gdańsku w wyroku z 5 stycznia 2012 r. (sygn. akt I SA/Gd 1138/11, nieprawomocny) wyjaśnił, że postępowanie egzekucyjne może zostać zakończone, gdy dłużnik zapłaci całą kwotę zobowiązania wraz z odsetkami. W przypadku gdy podatnik złoży wniosek o umorzenie należności ubocznych, a więc odsetek, nie może dojść do przerwania postępowania egzekucyjnego.
WSA w Gliwicach w wyroku z 9 stycznia 2012 r. (sygn. akt I SA/Gl 307/11, nieprawomocny) dodał, że częściowe uregulowanie należności przez dłużnika spowoduje częściowe umorzenie postępowania egzekucyjnego.