W ściśle określonych sytuacjach możliwa jest solidarna odpowiedzialność osób trzecich z tytułu zaległości podatkowych podatnika.
Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego Piekielnik i Partnerzy, zwraca uwagę, że odpowiedzialność podatkowa osób trzecich może być stosowana wyłącznie, gdy podatnik nie posiada wystarczającego majątku do pokrycia swoich zobowiązań podatkowych (w pierwszej kolejności egzekucja jest prowadzona z majątku podatnika).
– Członek rodziny odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności i powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej przez niego działalności – przypomina Tomasz Piekielnik.
Reklama
Odpowiedzialność wtedy jest ograniczona do wysokości uzyskanych korzyści. W związku z tym fiskus może zająć również cudzą rzecz na zasadzie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich.
Warto wskazać, że osoba, która rości sobie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego, z którego prowadzi się egzekucję, może wystąpić do organu egzekucyjnego – w terminie 14 dni od dnia uzyskania wiadomości o czynności egzekucyjnej skierowanej do tej rzeczy lub tego prawa – z żądaniem ich wyłączenia spod egzekucji, przedstawiając lub powołując dowody na poparcie swego żądania.