Jednostką organizacyjną starostwa powiatowego jest bursa szkolna. Zapewnia ona opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
Bursa prowadzi stołówkę, w której są przygotowywane posiłki dla wychowanków bursy, dzieci z ośrodka interwencyjno – socjalizacyjnego mieszczącego się w budynku bursy oraz obiady dla kilku uczniów mających trudną sytuację materialną skierowanych przez MOPS. Bursa zapewnia swoim wychowankom również zakwaterowanie, za które ponoszą odpłatność w wysokości do 50 proc. kosztów utrzymania miejsca w placówce. Odpłatność ta nie stanowi korzyści zarobkowych dla placówki.
Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
Gdy osiągnięty przez bursę obrót z tytułu świadczenia usług na rzecz tych osób przekroczył w ubiegłym roku 40 tys. zł, to ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy mógł korzystać do 30 kwietnia 2011 r. Tym samym od 1 maja 2011 r. powstał u podatnika obowiązek ewidencjonowania obrotu z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, za pomocą kas.
Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy w odniesieniu do świadczonych usług wyżywienia młodzieży mieszkającej w bursie. Natomiast usługi zakwaterowania młodzieży będą podlegały ewidencji przy zastosowaniu kasy z wyjątkiem przypadków, gdy zapłata za te usługi nastąpi w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Zwolnienie będzie możliwe też wtedy, gdy całość usług bursa udokumentuje fakturami (rachunkami).
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 stycznia 2012 r. (nr IPTPP4/443-39/11-2/OS).