Fakt wykonywania działalności zwolnionej z VAT nie powoduje zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
Skarżącym był dom pomocy społecznej. Wyjaśnił, że jest powiatową jednostką organizacyjną i przyjmuje osoby wymagające całodobowej opieki. Przyjęcie osoby do domu jest możliwe wyłącznie w przypadku wydania przez organ właściwy dla tej osoby decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz ustalającej odpłatność za pobyt, jak również decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej. Do końca 2010 r. pomoc społeczna była zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących. Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje jednak nowe rozporządzenie ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930). Zgodnie z nim usługi w zakresie opieki społecznej nie są już wymienione jako zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Skarżący chciał więc wiedzieć, czy mimo że prowadzi działalność zwolnioną z VAT musi stosować kasę.

Fakt, że dom pomocy społecznej nie zawiera umowy cywilnoprawnej z pensjonariuszem nie ma znaczenia dla obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej

Sąd orzekł, że dom pomocy społecznej nie jest już zwolniony z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Przepisy nie uzależniają bowiem obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy od tego, czy podatnik jest czynny, czy zwolniony z VAT, ani od tego czy wykonywane czynności są zwolnione z tego podatku. Jedynym kryterium, wskazał sąd, jest to, czy podatnik jest w grupie podmiotów, na który ustawodawca nałożył taki obowiązek.
Dotyczy to podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych i dotyczy wszystkich dokonujących sprzedaży na rzecz wymienionych w tym przepisie kategorii nabywców, w tym również podatników zwolnionych od VAT. Wyrok jest nieprawomocny.
Wyrok WSA w Białymstoku z 5 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Bk 431/11