Podatnicy, którzy nie otrzymali należności, mogą obniżyć obrót i należny VAT po uzyskaniu potwierdzenia, że nabywca otrzymał fakturę korygującą. W praktyce jest to bardzo kłopotliwe. Czy zasada ta jest zgodna z prawem unijnym?
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 26 stycznia tego roku w sprawie C-588/10 Kraft Foods Polska, niestety, nie ucieszy do końca podatników. Trybunał uznał, że sam mechanizm uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących jako warunek obniżenia obrotu i kwot VAT jest zgodny z prawem unijnym. Mieści się bowiem, zdaniem trybunału, w granicach swobody państw członkowskich do określenia warunków obniżania obrotu na podstawie art. 90 dyrektywy VAT.
Trybunał zgodził się natomiast, że gdy uzyskanie potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub zbyt trudne, to nie można podatnikowi odmówić prawa do wykazania przy użyciu innych środków, że dochował należytej staranności w celu upewnienia się, że nabywca towarów lub usług posiada korektę faktury i że zapoznał się z nią. Czyli podatnik będzie mógł obniżyć obrót, jeśli udowodni, że mimo swoich działań skierowanych na otrzymanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie uda mu się tego uzyskać. Wątpliwości będzie budzić zakres tych działań.