Wysoki kurs euro może spowodować wzrost składki ubezpieczeniowej dla biur rachunkowych. Wyższe OC nie powinno jednak wpłynąć na ceny usług księgowych.
Kwoty sumy gwarancyjnej ustala się przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta. Do umów zawieranych w 2012 r. należy więc zastosować kurs z 2 stycznia 2012 r., który wynosi 4,4640 zł/euro (w zeszłym roku sumy gwarancyjne przeliczało się po kursie z 3 stycznia, tj. 3,9622 zł /euro).
Katarzyna Mazurkiewicz z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wyjaśnia, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r. nr 11, poz. 66 z późn. zm.) wysokość składek ubezpieczeniowych ustala zakład ubezpieczeń po ocenie ryzyka ubezpieczeniowego.
Z kolei relację wysokości składki do rezultatów dokonanej przez ubezpieczyciela oceny ryzyka ustala się w wysokości, która powinna co najmniej zapewnić wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń.
– W związku z tym wzrost sum gwarancyjnych wynikający ze zmiany kursu euro w stosunku do roku ubiegłego może przyczynić się do wzrostu wysokości składek z tytułu przedmiotowego ubezpieczenia – twierdzi Katarzyna Mazurkiewicz.
Z drugiej strony – według naszej rozmówczyni – na wysokość składek mogą mieć wpływ inne czynniki, takie jak sytuacja na rynku lub odmienne od dotychczasowych rezultaty dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
– Przy bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia składka ulega obniżeniu – dodaje Franciszek Wala, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Z informacji stowarzyszenia wynika, że przyrost składki ubezpieczeniowej, wynikający z osłabienia złotego wobec euro, w 2012 r. nie jest aż tak dotkliwy. Wyższa składka nie powinna więc wpłynąć na zwiększenie ceny usług księgowych.
Warto też pamiętać, że składka stanowi koszt biura. Obniży zatem nieco jego podatek. Poza tym rokowania dotyczące kursu złotego są pozytywne – jest szansa, że się umocni.
– Zatem tegoroczną podwyżkę stawki ubezpieczenia można traktować jako przejściową – twierdzi nasz rozmówca.
Obowiązek ubezpieczeniowy może dotyczyć tysięcy podmiotów. Franciszek Wala podkreśla, że w Polsce uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych ma ponad 88 tys. osób. Może więc działać ponad 8 tys. biur rachunkowych.
Minimalna suma gwarancyjna OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową, zależy od przedmiotu działalności.
W przypadku gdy obejmuje ona czynności z zakresu:
● usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i doradztwa podatkowego – 15 tys. euro, tj. w 2012 r. – 66 960 zł (w 2011 r. – 59 433 zł),
● usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – 10 tys. euro, tj. w 2012 r. – 44 640 zł (w 2011 r. – 39 622 zł),
● doradztwa podatkowego – 5 tys. euro, tj. w 2012 r. – 22 320 zł (w 2011 r. – 19 811 zł).