Od jutra obowiązywać będzie nowe rozporządzenie w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał lub ograniczył prowadzenie działalności (Dz.U. z 2011 r. nr 262, poz. 1566). Ze środków tych może zostać sfinansowane wynagrodzenie pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od pracodawcy.

– Pracodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od przychodu powstałego w związku z brakiem odsetek od udzielonej pożyczki czy też umorzeniem pożyczki w całości lub w części – podkreśla Joanna Michalska, ekspert podatkowy w KPMG.

Dochodów zwolnionych z PIT nie wykazujemy w zeznaniu

Lech Janicki, ekspert podatkowy w ECDDP, tłumaczy, że pożyczka może zostać umorzona przez ministra pracy, jeżeli pracodawca wykaże, że na skutek powodzi nastąpiło u niego pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W tej sytuacji przychód pracodawcy podlega w całości zwolnieniu z PIT na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 tej ustawy z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. nr 234, poz. 1385).

Joanna Michalska dodaje, że zwolnienie można stosować do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym wystąpiła powódź. Z PIT zwolniony jest w tym wypadku wyłącznie przychód pracodawcy. Kwoty wynagrodzeń pracowników sfinansowane z pożyczki są opodatkowane jako przychody ze stosunku pracy.

Etap legislacyjny Nowe rozporządzenie wchodzi w życie 20 grudnia 2011 r.