W bankach jest coraz więcej produktów finansowych przeznaczonych dla przedsiębiorców. Mogą to być nie tylko lokaty czy produkty inwestycyjne, ale również specjalne kredyty i pożyczki. Jeśli jednak przedsiębiorca przeznaczy środki z kredytu firmowego tymczasowo na swoje prywatne konto oszczędnościowe, wyżej oprocentowane od rachunku firmowego, to czy odsetki są przychodem firmy? Czy też są jej przychodem jako osoby prywatnej, opodatkowanym przez bank?

Z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o PIT wynika, że do przychodów ze źródła działalności gospodarczej zalicza się odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością.

– Tylko więc odsetki na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością stanowią przychód przedsiębiorcy, a to oznacza, że odsetki uzyskiwane od środków na rachunku prywatnym nie będą stanowiły przychodu z działalności gospodarczej – wyjaśnia Violetta Wełnicka, doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz w Bydgoszczy.

Ekspert dodaje, że jeśli podatnik ma wątpliwości, o jaki rachunek bankowy utrzymywany w związku z prowadzoną działalnością chodzi, to warto sięgnąć do uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 sierpnia 2008 r. (sygn. akt II FSK 806/07, prawomocny).

W orzeczeniu tym sąd uznał, że jest to taki rachunek, który służy przedsiębiorcy do prowadzenia tej działalności i za pomocą którego dokonywane są rozliczenia z tytułu zawieranych przez niego transakcji. W ocenie NSA rozchody i przychody na takim rachunku dotyczą co do zasady odpowiednio spłacanych długów i wpłat z tytułu posiadanych wierzytelności, związanych ze zobowiązaniami przedsiębiorcy zaciąganymi w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, tj. dostawami usług lub towarów.