Według dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi jest to możliwe. Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, powinien spełniać łącznie następujące warunki: pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu; nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT; być właściwie udokumentowany.

Obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu.

Przepisy ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) nie uzależniają możliwości zaliczania do kosztów poniesionych na spłatę odsetek od pożyczek (kredytów) przeznaczonych na sfinansowanie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, od klasyfikacji czy nazwy kredytów stosowanych przez instytucje finansowe, jak również od rodzaju zaciągniętego kredytu lub pożyczki.

Poniesione wydatki na spłatę odsetek od pożyczki hipotecznej zaciągniętej na zakup środka trwałego przeznaczonego na cele prowadzonej działalności wpisanego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów tej działalności. Do kosztów można zaliczyć tylko te odsetki, które zostały faktycznie zapłacone po dniu przekazania środka trwałego do używania.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 25 listopada 2011 r. (nr IPTPB1/415-143/11-4/DS.).