Podatnik otrzymane nieodpłatnie opony powinien ująć w remanencie początkowym i wartość tego remanentu wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Podatnik świadczy usługi w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyjątkiem motocykli PKD 45.20.Z. Zamierza prowadzić działalność handlową w zakresie sprzedaży opon samochodowych. Opony używane będzie otrzymywać nieodpłatnie z salonów naprawczych z Niemiec, które następnie zamierza sprzedawać. Podatnik z podatku dochodowego rozlicza się według skali podatkowej, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Poniesione koszty ujmuje w dacie wystawienia faktury/rachunku. Podatnik nie wie, czy opony powinny znaleźć się w inwentaryzacji.
Według Izby Skarbowej w Poznaniu podatnik powinien otrzymane opony uwzględnić w remanencie. Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury (remanentu) towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Podatnik jest obowiązany dokonać wyceny materiałów i towarów handlowych najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury

Podatnik otrzymane nieodpłatnie opony (towary handlowe) powinien ująć w remanencie początkowym i wartość tego remanentu wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przy czym przez cenę zakupu rozumie się cenę, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększoną o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżoną o rabaty, opusty, inne podobne obniżenia. W przypadku zaś otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku – wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.
Jednak mimo ciążącego na podatniku obowiązku ujęcia towarów w remanencie początkowym, jak i remanencie końcowym wartość towarów wynikająca z wyceny tych remanentów nie może być brana pod uwagę przy ustaleniu dochodu rocznego stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych prowadzonej działalności gospodarczej.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 grudnia 2011 r. (nr ILPB1/415-1054/11-6/TW).