Urzędowy formularz ORD-IN, na którym podatnicy składają wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej (podatnik musi poczekać 3 miesiące na taką interpretację), zawiera osobną sekcję, w której należy szczegółowo przedstawić stan faktyczny, do którego odnosi się wniosek.

– Jednocześnie ani treść przepisów, ani treść formularza nie rozstrzyga, czy elementy stanu faktycznego przytoczone również w innych sekcjach formularza (np. w części, w której podatnik uzasadnia własne stanowisko) należy również wziąć pod uwagę przy wydawaniu rozstrzygnięcia – zauważa Tomasz Wagner, ekspert podatkowy w Ernst & Young.

Ekspert dodaje, że uzasadnione wydaje się stanowisko, zgodnie z którym wszelkie informacje udzielone przez podatnika we wniosku o interpretację powinny zostać uwzględnione przez organ wydający interpretację niezależnie od sekcji wniosku, w której zostały zawarte.

– Takie podejście daje pewną ochronę podatnikom, którzy przygotowując wniosek we własnym zakresie, nie korzystając z profesjonalnej pomocy, dołożyli starania, aby rzetelnie przedstawić stan faktyczny, a ich intencja jest wystarczająco czytelna pomimo prezentacji faktów w sposób nieodpowiadający podziałowi narzuconemu przez urzędowy kształt wniosku – uważa Tomasz Wagner.

Za taką interpretacją opowiedział się np. WSA w Warszawie w wyroku z 21 czerwca 2011 r. (sygn. akt III SA/Wa 2399/10).

Nasz rozmówca zwraca również uwagę, że dla wniosków składanych do wójta czy prezydenta miasta, dla których nie przewidziano specjalnego formularza, ocena wypełnienia ustawowych wymagań co do zawartości wniosku dokonywana jest bez względu na ramy formalne.

W konsekwencji – jak dodaje Tomasz Wagner – wydaje się, że nie powinno dochodzić do uzależniania uwzględnienia rzetelnie przedstawionego stanu faktycznego od prawidłowego umiejscowienia go w konkretnej sekcji wniosku o wydanie interpretacji. Zwłaszcza że wykorzystanie formularza ORD-IN jest w rzeczywistości wyłącznie opcjonalne.

40 zł wynosi opłata za wydanie interpretacji podatkowej od jednego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego