Spółka rozważa dwa modele wystawiania, przesyłania oraz przechowywania faktur w formie elektronicznej.
W pierwszym modelu spółka będzie uczestnikiem systemu, który pozwoli na wystawianie, przesyłanie i przechowywanie faktur przez wymianę danych elektronicznych (EDI). Podatnik będzie korzystać z wydzielonej sieci usługodawcy informatycznego. Zadaniem tego podmiotu (usługodawcy) będzie umożliwienie bezpiecznego przesyłania danych z systemu spółki oraz umożliwienie ściągania w formacie XML przez dostęp do odpowiedniej strony WWW lub z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji przez odbiorcę wysłanego komunikatu. System usługodawcy będzie archiwizował wszystkie e-faktury w oryginalnym formacie, przy czym zapewniona będzie czytelna wersja e-faktury.
Drugi model będzie polegał na tym, że spółka będzie wystawiała fakturę w swoim systemie ERP i zapisywała ją do pliku PDF. Następnie plik ten będzie umieszczany w bazie danych zarządzanej przez oprogramowanie e-dokumenty. Podatnik będzie podpisywał dokumenty e-pieczęcią opartą na kwalifikowanym certyfikacie. Aplikacja ta będzie służyła również do wysłania dokumentu na wskazany w umowie przez klienta adres e-mail. Dane z aplikacji będą archiwizowane przez usługodawcę.
Według łódzkiej izby skarbowej opisane przez spółkę rozwiązanie dotyczące sposobów przesyłania, przechowywania i udostępniania faktur w formie elektronicznej spełniać będzie wymogi rozporządzenia ministra finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. nr 249, poz. 1661).
Możliwe jest posiadanie dwóch odrębnych archiwów faktur wystawionych w formie elektronicznej dla wydzielonych dwóch grup odbiorców, tj. osobne archiwum dla klientów, którzy chcą otrzymywać e-faktury przez system EDI, oraz osobne dla pozostałych klientów, którzy chcą otrzymywać faktury elektroniczne z pominięciem systemu EDI, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 października 2011 r. (nr IPTPP2/443-431/11-2/JS).
Więcej na www.mf.gov.pl