Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (SKOK) nie rozlicza przychodów tak jak spółki, ponieważ jej działalność ma charakter niezarobkowy.
Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej nie jest działalnością gospodarczą, a w konsekwencji przychody osiągane przez kasę nie mogą być rozliczane w sposób memoriałowy, ale na zasadzie kasowej.
Sprawa, jaką zajął się sąd, dotyczyła interpretacji podatkowej. Kasa wystąpiła do ministra finansów z pytaniem, czy prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Przepis ten pozwala ujmować dla celów podatkowych przychody, które jeszcze nie zostały otrzymane przez podatnika, ale są mu należne, tj. stanowią przedmiot wymagalnych świadczeń.
Kasa uważała, że prawo do takiego rozliczenia, ponieważ przedmiotem jej działalności jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie członków kasy, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Uzyskiwane przychody są więc traktowane jako związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Organ podatkowy uznał, że rozliczenie na zasadzie memoriałowej dotyczy wyłącznie przychodów związanych z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej. Natomiast SKOK takiej działalności nie prowadzi i w konsekwencji powinien rozliczać przychody na zasadzie ogólnej, tj. zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, czyli rozpoznawać przychody w momencie ich faktycznego otrzymania, tj. w momencie otrzymania pieniędzy, rzeczy i praw czy innych, które powiększają jej aktywa.
Stanowisko organu podatkowego za prawidłowe uznały wojewódzki sąd administracyjny i NSA.
W ocenie sądów z przepisów ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 1996 r. nr 1, poz. 2 z późn. zm.) wynika, że kasy prowadzą działalność niezarobkową. Ponadto ograniczenie działalności kas tylko na rzecz ich członków i tylko o charakterze niezarobkowym przesądza o tym, że nie jest to działalność gospodarcza w rozumieniu Ordynacji podatkowej, która to odwołuje się właśnie do zarobkowego charakteru działalności. Wyrok jest prawomocny.
Sygn. akt II FSK 748/10
Ważne
Działalność SKOK nie spełnia wymogów uznania jej za działalność gospodarczą, gdyż nie ma charakteru zarobkowego i nie jest skierowana na zewnątrz