Wpływy z tzw. podatku bankowego wyniosą 500-700 mln zł netto rocznie, a opłata obejmie banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych oraz SKOK-i - wynika z założeń do projektu ustawy, do których dotarła PAP.

"Projekt ustawy przewiduje utworzenie w ramach sektora finansów publicznych Funduszu Stabilizacyjnego, będącego państwowym funduszem celowym. (...) Projekt ustawy ma na celu wzmocnienie stabilności finansowej sektora instytucji finansowych prowadzących działalność depozytowo - kredytową w Polsce oraz roli i zakresu zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego" - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

"W projekcie ustawy przewidziano nałożenie na niektóre instytucje finansowe obowiązku uiszczania tzw. opłaty ostrożnościowej, jako powtarzalnego, obowiązkowego świadczenia o charakterze publicznoprawnym, z którego wpływy zasilą Fundusz Stabilizacyjny. (...) Wprowadzenie opłaty miałoby charakter bezterminowy i umożliwiałoby zasilenie netto sektora finansów publicznych kwotą ok. 500-700 mln rocznie" - dodano.

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że w najbliższych tygodniach projekt trafi do konsultacji międzyresortowych i społecznych.

"Projekt jest już skończony, były drobne uwagi odnośnie niektórych szczegółów, ale teraz powinien trafić już, myślę, że w ciągu najbliższych tygodni, do konsultacji. Celem jest, aby Rada Ministrów przyjęła go w tej kadencji oraz aby jeszcze za tej kadencji przyjął go parlament. Nie ma przeciwwskazań, aby opłata ostrożnościowa weszła w dowolnym momencie roku, jednak ze względu na sektor bankowy najlepiej aby weszła w życie od 1 stycznia 2012 roku. Jednak tutaj ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła" - powiedziała PAP osoba w Ministerstwie Finansów, pragnąca zachować anonimowość.

W projekcie przewiduje się, że opłata ostrożnościowa będzie pobierana od banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych.

"Każda z obowiązanych instytucji finansowych wyliczałaby należną opłatę ostrożnościową we własnym zakresie, ponieważ tylko ona dysponuje niezbędnymi do tego danymi" - napisano w projekcie.

"(...) Przewiduje się, że opłata ostrożnościowa będzie uiszczana dwa razy w każdym roku. Podmioty obowiązane do uiszczania opłaty wnoszą ją na rachunek bankowy Funduszu Stabilizacyjnego" - dodano.

Podstawa, od której naliczana będzie opłata ostrożnościowa, zostanie ustalona w odmienny sposób w bankach krajowych, w oddziałach instytucji kredytowych i banków zagranicznych oraz w spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych, ze względu na różnice w organizacji i zasadach prowadzenia działalności przez te podmioty.

"W przypadku banku krajowego punktem wyjścia do obliczenia opłaty ostrożnościowej jest wielkość pasywów wykazana w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym banku za rok poprzedzający rok, w którym uiszczana jest opłata. Od wielkości tej odejmowana byłaby kwota w wysokość funduszy podstawowych banku, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe oraz sumę środków gwarantowanych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy o BFG" - wynika z projektu ustawy.

"Fundusze podstawowe zostały wyłączone z podstawy obciążonej opłatą ze względu na spełnianą przez nie funkcję absorpcji strat. Podobnie nie uznano za zasadne naliczania opłaty od środków objętych systemem gwarantowania depozytów, gdyż ich zwrot deponentom został już zabezpieczony i nie będzie stanowił obciążenia w razie niewypłacalności banku (koszty zabezpieczenia ich zwrotu obciążają instytucje obowiązane do objęcia posiadanych depozytów gwarancjami, stąd opłata naliczana od tych kwot stanowiłaby podwójne obciążenie tej samej podstawy)" - dodano.

Zgodnie z projektem w przypadku oddziałów instytucji kredytowych i banków zagranicznych mechanizm ustalania podstawy wyliczenia opłaty jest analogiczny jak dla banków krajowych, choć ze względu na specyfikę podmiotów różni się uwzględnionymi przy obliczeniach pozycjami bilansowymi.

"W tym przypadku od wielkości pasywów wykazanej w zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym oddziału za rok poprzedzający rok, w którym uiszczany jest podatek odejmuje się wielkość funduszy przydzielonych do dyspozycji oddziału, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo bankowe według stanu na dzień, na który sporządzone zostało sprawozdanie finansowe oddziału, oraz sumę przyjętych przez oddział depozytów objętych gwarancjami w państwie pochodzenia oddziału i w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania w BFG" - napisano.

"Jednocześnie sprawozdanie finansowe oddziału uważa się za zatwierdzone wraz z zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego instytucji kredytowej lub banku zagranicznego, których oddział jest częścią" - dodano.

W odniesieniu do spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych w projekcie przyjęto, że podstawę do wyliczenia opłaty stanowić będzie wielkość pasywów pomniejszona o odpowiednie pozycje korygujące. Do wyliczeń przyjmuje się wielkość pasywów wykazaną w zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym kasy za rok poprzedzający rok, w którym uiszczana jest opłata.