Wymogi takie od 28 stycznia wprowadziło rozporządzenie ministra finansów z 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 13 stycznia 2012 r., poz. 45).

Maciej Czapiewski, biegły rewident, partner HLB M2 Audyt, przypomina, że odpowiednie zmiany w polityce rachunkowości powinny zostać wprowadzone uchwałą zarządu SKOK, obowiązującą od początku roku obrotowego, niezależnie od daty jej formalnego podjęcia. Ich skutki powinny być wprowadzone do ksiąg rachunkowych w taki sposób, jakby znowelizowana polityka obowiązywała od zawsze. Oznacza to, że najpierw należy ustalić, w jaki sposób nowa polityka rachunkowości wpływa na wartość aktywów i pasywów na pierwszy dzień roku obrotowego.

– Skutki tej zmiany należy ująć w księgach rachunkowych w korespondencji z kontem niepodzielonego wyniku finansowego z lat poprzednich – twierdzi nasz rozmówca.

Dodaje, że na wynik roku obrotowego wpływać będą jedynie konsekwencje zmiany polityki dotyczące tego roku. W przypadku sporządzenia sprawozdania finansowego można zaprezentować dane zgodne z wcześniej stosowaną polityką rachunkowości. Wówczas jednak dane zapewniające porównywalność (przeliczone zgodnie z nową polityką rachunkowości) należy zamieścić w informacji dodatkowej. Preferowanym przez Macieja Czapiewskiego rozwiązaniem jest przeliczenie danych porównawczych za rok poprzedni zgodnie z nową polityką rachunkowości.

Należy zwrócić uwagę, że takie zasady mają zastosowanie w przypadku zmiany polityki rachunkowości. Nie powinny mieć natomiast zastosowania w przypadku zmiany szacunków. To zarząd SKOK rozstrzyga, czy zmianę zasad tworzenia odpisów aktualizujących należności traktować jako zmianę polityki rachunkowości czy zmianę wartości szacunkowej.