Podatnik ma status towarzystwa funduszy inwestycyjnych. W ramach prowadzonej działalności występują przypadki, gdy jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez podatnika dziedziczone są przez spadkobierców uczestników funduszy inwestycyjnych (osoby fizyczne). Zgodnie z podejściem stosowanym przez podatnika 19-proc. zryczałtowany PIT obliczany jest od pełnej wartości odkupywanych jednostek uczestnictwa z dnia ich odkupienia przez spadkobiercę, bez pomniejszania o koszt nabycia poniesiony przez spadkodawcę.

Izba Skarbowa w Warszawie podkreśliła, że wydatki poniesione na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie wykupu lub umorzenia tych jednostek. Przy czym w przypadku nabycia jednostek uczestnictwa w drodze spadku nie występuje koszt ich nabycia, ponieważ spadkobierca nie poniósł żadnych wydatków na ich nabycie. Nabycie w drodze spadku jest nabyciem nieodpłatnym.

Na zasadzie sukcesji praw na spadkobierców przechodzą tylko te obowiązki spadkodawcy, które miał on jako podatnik, i tylko te, które są związane z realizacją obowiązków wynikających z ustaw regulujących kwestie podatków. Jednocześnie nie można mówić o sukcesji prawa, którego spadkodawca nie nabył.

Zdarzeniem, którego zaistnienie konstytuuje obowiązek podatkowy w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) jest uzyskanie przychodu z wykupu lub umorzenia jednostek inwestycyjnych. Z tego zdarzenia wynika zobowiązanie podatkowe, na które składają się: podstawa opodatkowania – przychód uzyskany przez podatnika pomniejszony o koszt uzyskania przychodu poniesionego przez podatnika – oraz stawka podatkowa.

Prawo do uznania wydatków na zakup jednostek inwestycyjnych za koszt uzyskania przychodu aktywuje się w momencie powstania należności z tytułu sprzedaży jednostek. Spadkodawca, sprzedając jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nie będzie posiadał prawa do uznania tych wydatków podatkowo za koszt. W konsekwencji nie może być ono przedmiotem sukcesji.

Przychodem z kapitałów pieniężnych są przychody z udziału w funduszach kapitałowych

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 października 2011 r. (nr IPPB2/415-693/11-4/AS).