4 grudnia wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 16 września, dotycząca m.in. zmiany warunków zwolnienia podatkowego dla europejskich funduszy inwestycyjnych. Co się zmieni?
Na mocy wcześniejszej nowelizacji dokonanej w 2010 r., zgodnie z art. 6 ust. 1 wspomnianej ustawy, od 1 stycznia 2011 r. od podatku dochodowego od osób prawnych zwolnione są tzw. instytucje wspólnego inwestowania, czyli fundusze inwestycyjne mające siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają łącznie wiele warunków. Najnowsze zmiany obejmują m.in. bardziej szczegółowy niż uprzednio wymóg prowadzenia przez fundusze działalności na podstawie zezwolenia właściwych władz organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo – gdy prowadzenie przez nie działalności wymaga jedynie zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę. Dotyczy to przypadku, gdy fundusze prowadzą swoją działalność w formie funduszu zamkniętego i zgodnie z dokumentami założycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz mogą być nabywane także przez osoby fizyczne, wyłącznie gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40 tys. euro.
Oznacza to wprowadzenie instytucji tzw. inwestora kwalifikowanego. Doprecyzowano również wymóg podlegania przez fundusze bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają one siedzibę. Wykreślono natomiast warunek dotyczący posiadania przez fundusz depozytariusza, lecz jednocześnie dodano nowy warunek polegający na tym, że fundusze mają być zarządzane przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym fundusze mają siedzibę.