Pożyczki podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot, tj. pieniądze, znajduje się m.in. w Polsce.

Podatnik jest realizatorem inwestycji budowlanej w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. W celu sfinansowania projektu zamierza zaciągnąć pożyczki. Nie wyklucza, że zawrze umowy pożyczek z przedsiębiorcami niemającymi siedziby lub zarządu na terytorium RP. Umowy pożyczek mogą zostać zawarte zarówno poza Polską, jak i na jej terytorium, a środki pieniężne stanowiące przedmiot tych umów w momencie podpisania umów będą znajdowały się poza granicami RP lub na jej terytorium.

Według stołecznej izby umowy pożyczek nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli pieniądze będące przedmiotem pożyczki w chwili ich zawarcia będą się znajdowały za granicą oraz czynność zostanie dokonana poza terytorium RP. Nie ma znaczenia, gdzie nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Umowy pożyczek będą podlegały podatkowi od czynności cywilnoprawnych, także jeśli pieniądze będące przedmiotem pożyczki w chwili jej zawarcia będą znajdowały się za granicą oraz nabywca – pożyczkobiorca będzie miał miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czynność zostanie dokonana w Polsce.

Natomiast jeżeli umowy pożyczek będą objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, opisane czynności zostaną wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 października 2011 r. (nr IPPB2/436-339/11-3/MS1).