Podmiot zewnętrzny

Zgodnie z nowymi przepisami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny będą podlegały również podmioty zewnętrzne, którym jednostka zleciła przeprowadzenie przetargu (o ile naruszą one przepisy o zamówieniach publicznych). Jak wyjaśniło nam Ministerstwo Finansów, odpowiedzialności będzie podlegała też osoba działająca w imieniu tego podmiotu. Tomasz Strąk przyznaje, że w praktyce dochodzenie odpowiedzialności w tym zakresie może być trudne.

– Zwykle umowy zawiera się z podmiotem, osobą prawną. Nie wiadomo więc, czy i jak objąć odpowiedzialnością pracowników – przyznaje nasz rozmówca.

W opinii Tomasza Strąka przy proponowanym brzmieniu przepisu możliwe będzie objęcie odpowiedzialnością tylko osób, którym udzielono pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania. W efekcie przepis będzie stosowany jedynie do tych podmiotów (najczęściej kancelarii), które z uwagi na właściwości osób w nie zaangażowanych prowadzą sprawy osobiście i zawierają umowy jako pełnomocnicy.

Drobne naruszenia

Kary za naruszenia bedą ostrzejsze. Obecnie komisje orzekające bardzo często nie wymierzają kary. Bardzo rzadko decydują się na kary pieniężne. Nowelizacja zaostrza kryteria, co ma spowodować, że komisje częściej będą nakładały dotkliwą karę pieniężną. Jednocześnie nowelizacja obniża minimalny próg kar pieniężnych. Jeśli więc osoba winna naruszy dyscyplinę, ale skutek dla finansów publicznych nie będzie przekraczał kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę za rok poprzedni (w 2010 roku – 3224,98 zł), to osoba taka nie zostanie ukarana. Nowelizacja ustawy trafi teraz do Senatu.