Osoba, która kupi za granicą samochód kempingowy, przywiezie go do Polski i zarejestruje, musi zapłacić akcyzę.
Zgodnie z przepisami ustawy akcyzowej w Polsce płaci się akcyzę za nabycie samochodu osobowego, który wcześniej nie był zarejestrowany na podstawie przepisów o ruchu drogowym. Ponieważ ustawa mówi o autach osobowych, pojawiły się wątpliwości, czy akcyzę należy zapłacić, kupując kampera.
Ustawa precyzuje, że za samochody osobowe uznaje się pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone do przewozu osób. Za samochód uznaje się też inne niż objęte pozycją 8703 pojazdy, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz wyścigowymi.
Akcyzy nie płaci się za pojazdy samochodowe, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Powyższa definicja odwołuje się do klasyfikacji statystycznej sporządzonej na potrzeby prawa celnego.
– W celu ustalenia, co rozumie się przez samochód osobowy, trzeba sięgnąć do treści nomenklatury scalonej (CN) oraz do not wyjaśniających lub do zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów (HS) – tłumaczy Jan Czerwiński, starszy konsultant w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.
Według not wyjaśniających do HS pozycja 8703 obejmuje m.in. samochody mieszkalne (kempingowe) oraz pojazdy do przewozu osób specjalnie wyposażone do zamieszkiwania (z miejscami do spania, przygotowywania posiłków, toaletami itd.). Oznacza to, że na potrzeby podatku akcyzowego samochody kempingowe – jako przeznaczone do przewozu osób – podlegają opodatkowaniu akcyzą. Potwierdził to m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 marca 2011 r. (sygn. akt I GSK 83/10).
Podatnik nie zapłaci akcyzy, jeśli nabędzie samochód kempingowy, ale nie zarejestruje go w Polsce i pozostawi za granicą.