Od 1 lipca 2011 r. do przepisów ustawy o VAT została wprowadzona nowa procedura uproszczona przeznaczona dla podmiotów zagranicznych świadczących usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego.

Tomasz Wagner, ekspert w Ernst & Young, wyjaśnia, że wprowadzenie szczegółowej procedury w tym zakresie jest rezultatem uznania przez Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku w sprawie C-311/09 dotychczas funkcjonującej w polskich przepisach procedury (określonej w rozdziale 13 par. 35 rozporządzenia ministra finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług) za uchybiającą zobowiązaniom wynikającym z przepisów dyrektywy VAT. Nowa procedura zlokalizowana jest w art. 134a – 134c ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) i przewiduje możliwość skorzystania z uproszczonej rejestracji w zakresie identyfikacji podatkowej dla celów VAT oraz uproszczonego rozliczania podatku w odniesieniu do usług okazjonalnego przewozu drogowego.

– Warunkiem stosowania procedury jest nieskorzystanie z możliwości odliczenia podatku naliczonego czy też otrzymania zwrotu podatku. Z procedury można skorzystać po złożeniu drogą elektroniczną zgłoszenia informującego o takim zamiarze – podpowiada Tomasz Wagner.

Ekspert dodaje, że konsekwencją złożenia zgłoszenia jest otrzymanie numeru identyfikacyjnego dla potrzeb świadczenia przedmiotowych usług. Następnie trzeba składać deklaracje drogą elektroniczną (o określonej uproszczonej zawartości) oraz prowadzić ewidencję elektroniczną zawierającą dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, kwoty podatku należnego oraz innych danych służących do prawidłowego sporządzenia deklaracji (ewidencja taka powinna być również udostępniana drogą elektroniczną na każde żądanie naczelnika drugiego urzędu skarbowego).

Nowa procedura została wprowadzona do ustawy o VAT od 1 lipca 2011 r. Jednak omówione przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2012 r.